Tarieven

Tarieven

Komt uw behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering? Dan brengen we het tarief wat overeengekomen is met de zorgverzekeraar direct bij de zorgverzekeraar in rekening. 

Wanneer de behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekering krijgt u van ons of van de zorgverzekeraar een rekening. Voor onverzekerde behandeling rekenen wij onderstaande tarieven

Bij niet nakomen van een afspraak of afzeggen binnen 24 uur voor de behandeling zal 75% van dit tarief bij u in rekening gebracht worden. Dit wordt niet door de verzekering vergoed.

Tarievenlijst

Prestatie Tarief
1.      Screening €20,00
2.      Onderzoek na verwijzing €50,00
3.      Screening, intake en onderzoek €50,00
4.      Eenmalig onderzoek €50,00
5.      Individuele zitting fysiotherapie €38,00
6.      Individuele zitting kinderfysiotherapie €50,00
7.      Telefonische zitting €17,50
8.      Toeslag aan huis behandeling €15,00
9.      Toeslag behandeling in instelling €8,00
10.   Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €40,00
11.   Instructie/ overleg ouders/verzorgers patiënt €40,00

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden worden u tijdens het intakegesprek samen met de huisregels ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet nagekomen kunnen worden zonder geldige reden dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur, behoudt de fysiotherapeut zich het recht 75% van het tarief in rekening te brengen bij de cliënt.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling in deze periode uit verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde kosten de wettelijke rente in rekening te brengen.
  5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt.